Persondatapolitik

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER


Behandling af personoplysninger hos Dyrenes Webshop


1. Indledende bemærkninger


1.1 Formål

1.1.1. Hos Dyrenes Webshop vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os, således at vi kan behandle dine ordre korrekt. Vi er i den forbindelse forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.1.2. Det overordnede formål, med behandlingen af dine oplysninger, er at kunne foretage den administration, der er knyttet til salg a produkter gennem vores webshop, dvs. aftaleindgåelsen, behandlingsprocessens opstart, forløb og afslutning.

1.2 Dataansvar og kontraktoplysninger

1.2.1. Dyrenes Webshop er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har således i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt. Dyrenes Webshop er ved at indgå databehandleraftale med Scannet.dk, der driver vores webshop på deres servere.

1.2.2. For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.

1.2.3. Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til Dyrenes Webshop (Dyrenes Webshop, Skovdiget 2A, 2880 Bagsværd. Tlf.: 44 41 14 41, email: info@dyreneswebshop.dk.), hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

2. Behandling af persondata


2.1 Ordrekartotek


2.1.1. Når du handler med os, oprettes automatisk en elektronisk ordre i vores administrationsdel af websopen. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

2.1.2. Vi registrerer dine kontaktoplysninger, herunder fulde navn, privatadresse, privattelefonnummer og emailadresse.
Herudover registreres løbende informationer om ordre status - fx hvis et produkt er i restordre og vi har sendt en email, til dig, om dette.

2.1.3. Oplysningerne i systemet kan vi evt. samkøre med oplysninger om andre kunder, fx for at lave forskellige former for statistikker og opgørelser til intern brug samt ved påkrav fra offentlige myndigheder.

2.1.4. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.2 E-mails Dyrenes Webshop logger din/dine e-mail adresser

2.2.1 Vi logger centralt de e-mails, der bliver sendt fra dig til Dyrenes Webshop og sendt fra Dyrenes Webshop til dig. Det vil sige, at vi registrerer, hvem e-mailen er fra, at den er sendt til eller fra dig, hvornår e-mailen er sent og modtaget. Indholdet af de e-mails, som du modtager fra og sender til Dyrenes Webshop, vil som udgangspunkt blive opbevaret i webshoppens tilknyttede email system.

2.2.2. Som kunde hos Dyrenes Webshop vil du ikke modtage markedførings emails.

2.2.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).


2.3 Betaling

2.3.1. Vores system, til håndtering af betaling, er samkørt med webshoppen, hvorfor behandling af dine personoplysninger sker jf. denne skrivelse's pkt. 2.1.

2.3.2. Som udgangspunkt indgår Dyrenes Webshop ikke kreditaftaler.

2.3.3. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b).

3. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.


3.1. Opbevaring af persondata


3.1.1. Oplysningerne om dig opbevares udelukkende i webshoppens administrationsdel. Scannet.dk står for backup af disse oplysninger. Vi opbevare ingen oplysninger i et fysisk papir kartotek.

3.2. Opbevaring af persondata

3.2.1. Oplysningerne om dig opbevares udelukkende i webshoppens administrationsdel. Scannet.dk står for backup af disse oplysninger. Vi opbevare ingen oplysninger i et fysisk papir kartotek.

3.3. Opbevaring af persondata

3.3.1. Oplysningerne om dig opbevares udelukkende i webshoppens administrationsdel. Scannet.dk står for backup af disse oplysninger. Vi opbevare ingen oplysninger i et fysisk papir kartotek.

4. Brug af cookies i Dyrenes Websop:


4.1. Cookies brugt i den elektroniske webshop

4.1.1. For at webshoppen kan fungere, benyttes cookies. Dyrenes Webshop benytter 3 cookies, der midlertidigt lagrer dine informationer på din egen computer. Du kan altid slette cookies ved at gå ind i din browser's indstillinger for at tømme din computer for cookies. Fremgangsmåde afhænger af, hvilken browser du benytter.

4.1.2. Når du lægger en vare i kurven, for første gang, accepterer du samtidigt, at webshoppen benytter cookies.

4.1.3. I Dyrenes Webshop benyttes følgende cookies:
Navn Funktion
Bid Varer i kurv (GUID)
Uid Kundens ID

4.1.4. Når du handler i Dyrenes Webshop, giver du samtykke til, at vi må obevare dine kontaktoplysninger i min. 5 år i henhold til gældende regnskabs lovgivning. Dit samtykke gælder for følgende domæner: http://www.dyreneswebshop.dk/.

5. Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.


5.1. Opbevaring af persondata

5.1.1. Oplysningerne om dig opbevares udelukkende i webshoppens administrationsdel. Scannet.dk står for backup af disse oplysninger. Vi opbevare ingen oplysninger i et fysisk papir kartotek.

5.1.1. Dyrenes Webshop opbevarer som udgangspunkt følgende personoplysninger: Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nummer, by, email og telefonnummer.

5.1.2 Dyrenes Webshop opbevarer, som udgangspunkt, ingen personfølsomme oplysninger.

5.1.4. Dine personoplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Dyrenes Webshop har brugt juridisk eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores revisor eller advokat.

5.2. Videregivelse

5.2.1. Dyrenes Webshop videregive personoplysninger om dig til vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader på mv.

5.2.2. Der kan endvidere ske videregivelse af dine personoplysninger i forbindelse med et potentielt køb og salg af Dyrenes Webshop, herunder i forbindelse med den undersøgelses- og afklaringsproces (due diligence-undersøgelse), der måtte blive gennemført forud for et eventuelt salg mv.

5.3. Sletning af data

5.3.1. Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette skal afgøres af Dyrenes Webshop som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf skal der navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

5.3.2. Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en kundesag/kundejournal, herunder at Dyrenes Webshop har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i kundesagen, anses i praksis for et sagligt formål. De data, Dyrenes Webshop bruger til at administrere dit kundeforhold, vil derfor som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er lovpligtigt, at fakturaer opbevares i 5 år.

5.3.3. Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

6. Dine rettigheder


6.1 Oplysningspligt


6.1.1. Databeskyttelseslovgivningen giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. Og lovgivningen pålægger os visse pligter - som fx at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle persondata om dig.

6.1.2. Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for handling end den, vi beskriver her i denne skrivelse, vil Dyrenes Webshop informere dig særskilt om dette.

6.2 Indsigt, berigtigelse mv.


6.2.1. Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk.

6.2.2. Ingen lov hjemler som udgangspunkt journalpligt for en dyrlægevirksomhed. Er en dyrlægevirksomhed medlem af Den Danske Dyrlægeforening, skal dyrlægevirksomheden efterleve foreningens Etiske kodeks, hvoraf følgende fremgår:
"Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i offentlige og forsikringsmæssige forretninger.
At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.
At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.
At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, med mindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående. "

6.2.3. I det omfang, du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette. Dyrenes Webshop kan dog fortsat behandle dine personoplysninger, hvis Dyrenes Webshop har et grundlag herfor.
6.3 Yderligere oplysninger

6.3.1 I det omfang, du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Dyrenes Webshop. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt - fx som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.